Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Syarat-Syarat Penggunaan

Laman web ini menerangkan awda Syarat-Syarat Penggunaan laman web ini  http://www.kheu.gov.bn (sila rujuk Syarat-Syarat Penggunaan laman web), sama ada sebagai tetamu atau pengguna berdaftar. Sila baca dan teliti Syarat-Syarat Penggunaan, sebelum awda menggunakan laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini, awda menunjukkan bahawa awda telah bersetuju dengan Syarat-Syarat Penggunaan dan bersetuju untuk mematuhinya. Jika awda tidak bersetuju dengan Syarat-Syarat Pengunaan, sila hentikan penggunaan laman web ini.

Dengan terus menggunakan laman web ini, awda selanjutnya telah bersetuju untuk tidak menggunakan laman web ini, kandungan dan perkhidmatan yang terdapat di sana untuk tujuan yang mungkin menyalahi hak-hak atau menyekat penggunaan dan manfaat laman web, kandungan dan perkhidmatan dengan menggunakan pihak ketiga, dan meliputi:

 • Operasi atau bahan yang menyalahi undang-undang yang boleh membawa kepada perlakuan jenayah, membahayakan orang ramai atau melanggar mana-mana peraturan atau undang-undang negara atau penggunaan bahan antarabangsa yang boleh melanggar hak penulisan, hak milik, atau sebarang hak intelektual.

 • Penggunaan data yang tidak sah atau akses kepada undang-undang, sistem atau rangkaian, termasuk apa-apa percubaan bagi membuktikan, mengimbas atau menguji keutuhan sistem atau sistem rangkaian.

 • Gunakan atau termasuk sebarang virus, 'atau mana-mana aplikasi yang serupa yang boleh merosakkan atau mengganggu perkhidmatan kepada mana-mana pengguna, host atau rangkaian, termasuk tetapi tidak terhad kepada' 'mel pengeboman', 'flooding', 'serangan siaran database' atau meletakkan sebarang beban tambahan atau bukan keperluan kepada sistem'.

 • Mengeksploitasi pengesahan kata laluan atau keselamatan peribadi pengguna dari mana-mana hos, rangkaian atau akuan (pencerobohan atau gangguan, atau cuba untuk menceroboh atau menggodam); dan

 • Menjual atau menyediakan laman web, kandungan dan perkhidmatan atau mana-mana bahagian dari laman web ini kepada orang atau entiti bagi keuntungan atau sebaliknya.

 • Pihak Kementerian Hal Ehwal Ugama berhak untuk memadam atau mengubah laman web ini, isi kandungan dan semua perkhidmatan yang terdapat di dalamnya dan mengeluarkannya atau tidak akan menerima sebarang perkara yang melanggar Syarat Penggunaan.
Terma dan Syarat adalah seperti berikut:

1. Harta Intelek
Semua isi kandungan yang dimasukan di dalam laman portal ini, kecuali yang dimuat naik oleh 
pengguna, termasuk, tetapi tidak terhad kepada teks, grafik, logo, ikon, imej, klip bunyi, klip video, penyusunan data, tata letak halaman, kod dan perisian yang mendasari adalah harta Kerajaan Negara Brunei Darussalam, atau mana-mana pihak ketiga lain yang berkaitan. Dengan terus menggunakan Laman Portal ini, awda mengakui bahawa bahan-bahan ini dilindungi oleh undang-undang Negara Brunei Darussalam dan mana-mana undang-undang harta intelektual antarabangsa yang berkaitan. Awda tidak dibenarkan menghasil semula, menyalin, mengedar, menyimpan atau dalam apa-apa bentuk untuk mengguna bahan itu semula dari laman portal ini kecuali seperti yang dinyatakan dalam Laman Portal ini atau kecuali dengan kebenaran secara bertulis daripada pihak Kerajaan untuk berbuat demikian.

2.Pautan ke Laman Web yang lain
Laman portal ini bermungkinan mengandungi pautan ke laman web lain. Kecuali dinyatakan dengan jelas, laman-laman ini tidak berada di bawah kawalan Kerajaan. Pihak Kerajaan tidak bertanggunjawab untuk kandungan laman web itu dan menolak liabiliti bagi apa-apa dan segala bentuk kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan mereka. Kemasukan pautan ke laman web lain di laman web ini tidak memerlu apa-apa endorsmen terhadap lamn-laman web atau yang berada dalam kawalan mereka.

3.Pautan ke Laman Web ini
Mereka yang ingin meletakkan link ke laman web ini di laman web yang lain boleh berbuat demikian melalui laman utama http://www.kheu.gov.bn dan tidak memerlukan kebenaran. Dalam menghubungkan (iaitu pautan ke halaman yang tertentu di dalam laman web ini) memerlukan kebenaran serta merta dari pihak Kerajaan. Untuk mengetahui lebih lanjut sila e-mel kami melalui info.kheu@mora.gov.bn atau

Kementarian Hal Ehwal Ugama
Jalan Dewan Majlis,Berakas,
​BB3910,Negara Brunei Darussalam

4.Pribadi
Penggunaan Laman Web ini juga dikawal oleh Dasar Privasi kami yang digabungkan ke dalam Syarat-Syarat ini dengan merujuk ini. Untuk melihat Dasar Privasi, sila klik pada pautan di atas.

5.Penafian
 • Kerajaan tidak akan memberi jaminan atau representasi bahawa laman web ini akan memenuhi keperluan awda, bahawa ia akan menjadi kualiti yang memuaskan, bahawa ia akan memenuhi tujuan tertentu, bahawa ia tidak akan melanggar hak-hak pihak ketiga, bahawa ia akan serasi dengan semua sistem yang ada, bahawa ia akan selamat dan bahawa semua maklumat yang diberikan adalah tepat. Kami tidak menjamin sebarang keputusan khusus daripada penggunaan perkhidmatan kami.

 • Tidak ada bahagian di laman web ini bertujuan untuk memberi nasihat dan kandungan di laman web ini tidak boleh digunakan apabila membuat sebarang keputusan atau mengambil apa-apa tindakan dalam apa jua bentuk.

6.Kewujudan Laman Web ini
Perkhidmatan ini disediakan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia". Kerajaan tidak memberi sebarang jaminan bahawa perkhidmatan ini akan bebas dari kecacatan dan/ atau kesalahan. Bagi tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, Kerajaan tidak memberi jaminan (yang nyata atau tersirat) 
besresuian untuk tujuan tertentu, ketetapan maklumat, keserasian dan kualiti yang memuaskan.
Pihak Kerajaan tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa gangguan atau ketidaksediaan Laman Web yang dihasilkan daripada faktor-faktor luaran, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kegagalan ISP peralatan, kegagalan peralatan tuan rumah, kegagalan jaringan komunikasi, kegagalan kuasa, kejadian alam, peperangan atau undang-undang sekatan dan penapisan.

7.Had Tanggungjawab
 • Maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, pihak Kerajaan tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kerugian langsung atau tidak langsung atau kerosakan, yang akan datang atau sebaliknya, termasuk apa-apa kerosakan tidak langsung, berbangkit, khas atau teladan yang timbul daripada penggunaan Laman Web atau mana-mana maklumat yang terkandung di dalamnya. Pengguna harus sedar bahawa mereka menggunakan Laman Web dan kandungannya berada pada risiko pengguna sendiri.

 • Tiada apa-apa dalam Syarat-syarat ini tidak termasuk atau menyekat liabiliti Kerajaan bagi kematian atau kecederaan diri yang berpunca daripada apa-apa kecuaian atau penipuan di pihak Kerajaan.

 • Segala usaha telah dilakukuan bagi memastikan bahawa terma-terma dan syarat-syarat dipatuhi secara ketat dengan peruntukan yang berkaitan dalam Unfair Contract Terms Act 1999 (CAP 171). Walaubagaimanapun, dalam hal mana-mana terma yang didapati menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, istilah itu adalah dianggap sebagai telah terputus daripada terma dan syarat ini dan tidak akan menjejaskan kesahan dan penguatkuasaan terma dan syarat-syarat lain. Istilah ini hanya akan berlaku dalam bidang kuasa di mana istilah tertentu adalah haram.

8.Tiada Penepian
Sekiranya mana-mana pihak kepada syarat-syarat ini tidak menjalankan apa-apa hak atau remedi yang terkandung di dalam ini, ini tidak boleh ditafsirkan sebagai penepian hak atau remedi yang lain.

9.Terma dan Syarat Sebelum
Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan di antara Terma dan Syarat ini dan sebarang versi terlebih dahulu, peruntukan syarat-syarat ini akan diguna pakai kecuali jika dinyatakan sebaliknya dengan jelas.

10.Notis
Semua notis / komunikasi hendaklah dihantar kepada kami sama ada melalui pos kepada premis kami (lihat alamat di atas) atau melalui e-mel kepada info.kheu@mora.gov.bn. Notis itu akan dianggap telah diterima tiga (3) hari selepas pengeposan jika dihantar melalui pos kelas pertama, jika dihantar melalui e-mel, ianya akan diterima sepenuhnya pada hari berkerja dan pada hari kerja berikutnya jika e-mel dihantar pada hujung minggu atau cuti umum.

11.Undang-Undang dan Bidang Kuasa
Syarat-syarat dan hubungan antara awda dan Kerajaan akan diatur dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Brunei Darussalam dan awda bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Negara Brunei Darussalam.