Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Titah

Titah KDYMM Sempena Majlis Sambutan Hari Raya 'Idil Fitri 1444H / 2023M Anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah


TITAH

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA

SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI

AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN, SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

SEMPENA

MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA 'IDIL FITRI

1444H / 2023M

 

ANJURAN

YAYASAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH

 

PADA HARI ISNIN:

10 SYAWAL 1444H / 01 MEI 2023M

 

 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Alhamdulillah  Rabbil 'Alameen, Wabihiee Nasta'eenu 'Alaa Umuuriddunya Wadden,  Wassalaatu' Wassalaamu 'Ala Asyarafil Mursaleen, Sayyidina Muhammaddin,  Wa'alaa Aalihee Wasahbihee Ajma'een, Waba'du.
Mula-mula kita rafa'kan syukur ke hadhrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan limpah rahmatNya jua dapatlah kita merayakan 'Idil Fitri yang mulia ini. 
 

Dalam  suasana kemeriahan meraikan 'Idil Fitri, kita hendaknya tidak melupakan  cabaran penularan wabak koronavirus di fasa endemik ini. Kita perlu  terus menghormati dan mengamalkan protokol kesihatan dan Prosedur  Operasi Standard (SOP) bagi memelihara kesejahteraan bersama. 
 
Kita  juga perlu menyedari, bahawa selain penularan dan kesan wabak  koronavirus, dunia kita juga sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran  yang semakin kompleks. Maka di sinilah semua pihak perlu membuat  perancangan yang strategik untuk meneruskan kelangsungan pembangunan dan  meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat. 
 
Beta menyambut baik tema Sambutan Hari Raya anjuran Yayasan kali ini iaitu “Memperkasakan Penglibatan Masyarakat Dalam Mencapai Wawasan Brunei 2035". Wawasan  ini adalah aspirasi masa depan bagi Negara Brunei Darussalam untuk  menjadi sebuah negara yang dikenali mempunyai penduduk berpendidikan  tinggi, berkemahiran dan berjaya serta mempunyai ekonomi yang dinamik  dan berdaya tahan. 
 
Dalam  kita sama-sama merealisasikan Wawasan Negara, semua pihak termasuk  sektor kerajaan, swasta dan pertubuhan bukan kerajaan serta seluruh  rakyat dan penduduk, perlulah serentak berusaha untuk menjayakan  matlamat Wawasan Brunei 2035 dengan semangat dan pendekatan senegara “Whole of Nation Approach" yang mantap. 
 
Sehubungan  itu, Beta gembira mengalu-alukan kehadiran para peserta sambutan tahun  ini yang terdiri daripada para pegawai dan kakitangan dari Syarikat  Berkaitan Kerajaan (Government Linked Companies – GLC) dan Syarikat Swasta termasuk Badan-Badan  Berkebajikan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. Beta difahamkan bahawa  Syarikat GLC dan syarikat swasta yang dijemput adalah mereka yang aktif  melaksanakan program Tanggungjawab Sosial Korporat (Corporate Social Responsibilities – CSR). Keprihatinan  mereka mengambil berat terhadap kebajikan rakyat tentu saja memberi  impak positif kepada matlamat Wawasan dan menjadi pemangkin kepada  pembangunan negara. 
 
Beta  juga sukacita mengalu-alukan kehadiran sebahagian golongan warga emas,  para belia dan generasi muda yang terdiri daripada para pelajar, yang  mewakili seluruh lapisan penduduk. Inilah yang kita harapkan supaya  semua lapisan bukan hanya setakat mengambil tahu malah juga menjiwai  matlamat Wawasan, bukannya asyik leka dengan keseronokan yang  melalaikan. 
 
Dalam  konteks Negara Brunei Darussalam untuk mencapai Wawasan Brunei 2035,  bukanlah semata-mata diasaskan kepada kemajuan fizikal dan pencapaian  pendidikan serta kemahiran, termasuk pendapatan per kapita yang  ditakrifkan sebagai maju. Tetapi turut paling utama ialah keberkatan  dalam semua aspek kehidupan menurut landasan Ugama Islam yang suci,  kerana inilah kunci kejayaan yang hakiki disertai dengan pengamalan  falsafah Melayu Islam beraja yang telah kita sebatikan. 
 
Akhirnya,  Beta merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada semua lapisan  warga Yayasan dan semua mereka yang terlibat mengungkayahkan Sambutan  Hari Raya 'Idil Fitri pada tahun ini.
 
Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah, Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 


Attachments