Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Titah

Titah Sempena Istiadat Pembukaan Rasmi Mesyuarat Pertama Dari Musim Permesyuaratan Kelapan Belas Majlis Mesyuarat Negara

​Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillaahir Rahmaanir Raheem.
Alhamdulillahi  Rabbil 'Alameen, Wabihiee Nasta'eenu 'Alaa Umuuriddunya Waddeen,  Wassalaatu' Wassalaamu 'Ala Asyarafil Mursaleen, Sayyidina Muhammaddin,  Wa'alaa Aalihee Wasahbihee Ajma'een, Waba'du.


AlhamdulillahBersyukur kita kehadrat Allah SubhanahuWata'alakeranadengan limpahrahmat-Nyajua,dapatlahkita berkumpuldiMajlisPersidanganyang mulia ini bagi Mesyuarat Pertama Dari
MusimPermesyuaratanKesembilan Belas Majlis Mesyuarat Negara pada pagi ini.Betalebih dahulu mengucapkan tahniah kepada Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin DatoSetiaHajiMohamedTaibatas pelantikansemulasebagaiYang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara.Beta juga mengucapkan tahniah kepada Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat NegaraBaharu YangDilantik.Ucapan penghargaan dan ucapan terima kasih jugabeta tujukan kepadamantanAhli-AhliMajlis MesyuaratNegaraatassumbangan merekadalam persidangan-persidangan Majlis yang lalu.Beta berharap Ahli-Ahli
BaharuYangDilantikakandapat menunaikantanggungjawabdengan ikhlasbagimemberikanapajua pandangansertabersikapterbuka dengan anak buah ketika mendapatkan pendapatdanmaklumbalasdaripada mereka masing-masing.Begitujugaketikamembahassesuatu perkara,sikap inijuga pentingsambil pemikiran jangan lari dari mencari impak positifuntuknegara.Inilahmasanya untuk berbincang tanpa terikat dengan syarat-syaratyangmerugikan.Beta mahusemuaAhliYangBerhormat hendaklahberfikiranterbukatetapi bebas daripada sebarang pengaruh luar keranakitasesungguhnyatidakmahu sebaranganasirmungkinmencemari kemurnian“Calak Brunei"kita.Secarakhusus,betajugaberharap supaya Ahli-AhliYang Berhormatdalam KalanganOrang-OrangBergelaryang mempunyai pengalaman luas akan dapat menjaditeladanterbaikdalam menyuarakanisu-isuyangberbentukstrategik.Manakalaperkara-perkara yangbersifatoperasidantaktikal bolehlah dibincangkan bersama agensi-agensi yang berkenaan di luar Dewan Majlis darisemasa ke semasa.Sangat penting diambil kira ialah cabaran untuk meningkatkan HasilKerajaan Beta dandalammasayangsama perbelanjaanyangakandibahasdan diluluskan dalam Mesyuarat MMN nanti akan benar-benar memberi impak positif kepada negara dan rakyat tanpa terlalu banyak membebankan kerajaanbeta.Janganlah lupa, antara isu penting yang perludiberikanperhatianialahisu pengangguran.
 ​

Attachments