Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Titah

Titah Perutusan KDYMM sempena Hari Kebangsaan NBD Kali Ke-39 Bagi Tahun 1444H/2023M

TITAH PERUTUSAN

KEBAWAH  DULI  YANG  MAHA MULIA

PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI

AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN

SA'ADUL KHAIRI WADDIEN

 SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN 

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

SEMPENA

HARI KEBANGSAAN

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

KALI KE-39

BAGI TAHUN 1444H/2023M

 


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillaahir Rahmaanir Raheem.

Alhamdulillahi  Rabbil 'Alameen, Wabihiee Nasta'eenu 'Alaa Umuuriddunya Waddeen,  Wassalaatu' Wassalaamu 'Ala Asyarafil Mursaleen, Sayyidina Muhammaddin,  Wa'alaa Aalihee Wasahbihee Ajma'een, Waba'du.


Alhamdulillah, kita bersyukur kerana dapat pula meraikan Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali Ke-39 pada tahun ini.
Hari  Kebangsaan adalah detik penting untuk diingati, kerana dengan  mengingati itu, kita sekaligus akan teringat pula kepada pengorbanan dan  usaha-usaha para pemimpin dan orang-orang terdahulu mencari jalan ke  arah kemerdekaan.
Harga kemerdekaan  sangat sukar untuk dinilai, kerana ia bukan benda jumud untuk dihitung  dengan angka, tetapi ia adalah landasan untuk kita memperolehi sesuatu  yang lebih baik. Misalnya melalui kemerdekaan, kita dapat menikmati apa  yang belum pernah kita nikmati. Tidakkah ini satu pencapaian yang sangat  hebat?

Kerana itulah,  kemerdekaan wajar dipelihara untuk mewarnai kehidupan kita berbangsa dan  bernegara. Cara memelihara itu ialah dengan menunaikan kewajipan  masing-masing secara telus dan sempurna, bukan untuk kepentingan diri  sendiri tetapi untuk semua.

Sekarang  menjadi kewajipan utama kita ialah untuk melihat matlamat Wawasan  Negara terlaksana. Kita tidak dapat berlengah-lengah lagi atau goyang  kaki, kerana masa cuma tinggal 12 tahun sahaja lagi untuk kita  merealisasikannya. Kerana itu Kerajaan perlu memuktamadkan manpower dan social blueprint dalam masa terdekat sebagai arah tuju bagi setiap perancangan dan tindakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kerajaan.
Beta berharap blueprint-blueprint ini termasuk Economic Blueprint  akan menjadi bahan rujukan kepada orang ramai terutamanya sektor  swasta, badan bukan Kerajaan (NGOs) untuk merangka strategi dan pelan  tindakan masing-masing.
Kementerian Kewangan dan Ekonomi sebagai peneraju Brunei Darussalam Economic Blueprint  sudahpun siap merangka peta-peta jalan industri bagi sektor industri  permakanan; industri hiliran minyak dan gas; dan industri perkhidmatan  maritim. Sementara peta-peta jalan berkaitan dengan industri teknologi  maklumat dan infokomunikasi pula sedang giat dalam penelitian-penelitian  dan penggubalan. Peta-peta jalan dalam sektor industri-industri utama  ini adalah bertujuan untuk menambahbaik ekosistem dan juga  industri-industri tempatan dapat membangun meningkatkan usaha  masing-masing ke arah memperkukuhkan lagi kedayatahanan ekonomi negara.
Manakala  bagi mendokong Perniagaan Mikro, Kecil, dan Sederhana (M.S.M.E),  Kerajaan Beta juga sedang merangka dasar M.S.M.E bagi membantu mereka  meningkatkan produktiviti masing-masing.
Beta  ingin mengingatkan bahawa kemajuan yang mahu dicapai bukan tertumpu  kepada membangun bangunan-bangunan untuk bermegah-megah, tetapi kemajuan  yang lebih bermakna ialah seperti membina prasarana dan sistem yang  membawa impak positif kepada rakyat dan penduduk, seperti juga kemajuan  kepada sumber tenaga manusia, kita adalah mahu untuk melahirkan rakyat  yang progresif, berdikari dan tidak semata-mata bergantung kepada  Kerajaan.

Sehubungan itu, bidang  pendidikan tidaklah dapat diabaikan. Kita perlu kepada rakyat yang  berpendidikan tinggi dan mempunyai kemahiran. Maka untuk itu Beta  melihat, bahawa Kemahiran STEAM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Seni  dan Matematik) adalah perlu diperluaskan, dengan mengambilkira, betapa  pentingnya kemahiran itu sebagai pemangkin pembangunan.
Mengenai  bidang pendidikan juga, Beta melihat supaya Skim Pendidikan biasa dan  ugama dapat bersatu di bawah pengurusan yang sama supaya tenaga para  pendidik dapat diintegrasikan dalam waktu persekolahan, iaitu bagi  memenuhi maslahat dan kemudahan para ibu bapa dan penjaga ketika  menghantar dan mengambil anak-anak sekolah.

Turut  sangat penting ialah penerapan ilmu ugama dan nilai-nilai murni sebagai  pasak bagi mengukuhkan jati diri bangsa. Maka oleh itu, generasi muda  yang merangkumi para penuntut dan belia mestilah sama-sama dibawa untuk  mengenali dan menghayati ajaran-ajaran ugama.

Akhirnya,  Beta sukacita ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak  termasuk peserta, petugas dan Ahli-Ahli Jawatankuasa yang bertungkus  lumus dalam menjayakan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Kebangsaan  Negara Brunei Darussalam ke-39 pada tahun ini. Tidak lupa juga diucapkan  penghargaan kepada semua lapisan, termasuk warga Perkhidmatan Awam,  sama ada yang bertugas di dalam dan luar negara, Pasukan-Pasukan  Keselamatan, Para Sukarelawan termasuk Belia serta mereka yang  berkhidmat di sektor swasta dengan iringan do'a semoga kita dan negara  akan sentiasa berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wata'ala. Amin.Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah, Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 

Attachments