Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Titah

Titah KDYMM sempena menyambut Tahun Baru Masihi 2023

TITAH

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA

SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI

AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN,

 SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

SEMPENA MENYAMBUT

TAHUN BARU MASIHI 2023

 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Alhamdulillah  Rabbil 'Alameen, Wabihiee Nasta'eenu 'Alaa Umuuriddunya Wadden,  Wassalaatu' Wassalaamu 'Ala Asyarafil Mursaleen, Sayyidina Muhammaddin,  Wa'alaa Aalihee Wasahbihee Ajma'een, Waba'du.
Beta mengajak seluruh rakyat dan penduduk untuk sama-sama merafa'kan syukur kehadhrat Allah Subhanahu Wata'ala di atas limpah rahmat-Nya mengizinkan kita dapat memasuki tahun baru Masihi 2023.
Mengimbas  balik masa tiga tahun dalam menghadapi COVID-19, kita telah melihat,  musibah ini, walaupun membawa kesan sampingan kepada kehidupan, namun  hikmahnya telah menciptakan peluang untuk kita berdikari memperkasa  bidang-bidang utama seperti sekuriti makanan, perbekalan, pendidikan,  kewangan dan kesihatan.
Inilah hikmah  yang tidak pernah terlintas difikiran kita, dan malah banyak lagi untuk  kelangsungan hidup, termasuk membanyakkan amal salih, beribadat,  berdo'a, bersabar dan bertawakal kepada Allah.
Demikian  juga hikmah fizikal pandemik telah meningkatkan kapasiti kaedah  digital, yang membolehkan semua pihak dapat menikmati perkhidmatan yang  cekap dan cepat dalam bidang pekerjaan mahupun pembelajaran secara maya.
Akan  lebih bermakna lagi jika pengalaman ini dapat menyuntik semangat rajin  berusaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara serta berganding bahu  mewujudkan peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan.
Dengan  adanya semangat sedemikian, akan mencetuskan minat besar para belia,  khasnya untuk menceburi bidang-bidang baharu seperti big data, cloud computing, tenaga hijau (green energy) dan teknologi mesra alam (environmentally-friendly technology).
Kearah mencapai tiga matlamat utama Wawasan Brunei 2035, Kerajaan Beta sedang melaksanakan Economic Blueprint dan juga sedang merangka strategi melalui Social Blueprint dan Manpower Blueprint.  Beta berharap, setiap strategi yang sedang dan akan dilaksanakan  melalui blueprint-blueprint berkenaan akan mendapat dokongan padu  daripada pelbagai stakeholders.
Sedia  disedari, bahawa ekonomi negara sedang berhadapan dengan pelbagai  cabaran, termasuk peningkatan kadar inflasi, yang turut didorong oleh  ketegangan geopolitik di peringkat global. Ini, telah mendedahkan Brunei  kepada cabaran pahit imported inflation yang membawa  berlakunya kenaikan harga barangan di negara ini. Kadar inflasi telah  meningkat dari 3.8 peratus kepada 4.7 peratus, iaitu kadar tertinggi  pernah direkodkan.
Walau bagaimanapun,  Kerajaan Beta akan terus berusaha untuk meminimakan kesan kenaikan  harga barangan dengan memastikan bekalan dan sekuriti makanan adalah  stabil dan mencukupi.
Dalam memulakan  tahun 2023, semua lapisan rakyat dan penduduk perlu bertekad untuk  menjalani kehidupan bersih tanpa diganggu oleh gejala-gejala buruk  seperti rasuah, pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan menagih dadah.  Jika ini dapat dihindari, bererti satu kelebihan bagi Brunei.
Alhamdullillah,  pada tahun 2022, Beta telah mengadakan beberapa siri keberangkatan  keluar negara dan telah berhasil menandatangani beberapa perjanjian dan  Memorandum Persefahaman dengan beberapa pertubuhan dan institusi  antarabangsa, seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (P.B.B.);  International Monetary Fund (I.M.F.); World Health Organization (W.H.O.)  dan lain-lain. Semua ini dianggarkan dapat membantu perkembangan dan  pengiktirafan profesionalisme sumber tenaga manusia.
Akhirnya,  Beta ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih  kepada semua peringkat warga perkhidmatan awam, Angkatan Bersenjata  Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei, pasukan-pasukan beruniform  yang lain, para barisan hadapan (frontliners) dan sukarelawan,  termasuk mereka yang berkhidmat di sektor swasta dan badan-badan bukan  Kerajaan (NGOs), di atas komitmen dan usaha gigih mereka melaksanakan  tugas dan tanggungjawab masing-masing sepanjang tahun 2022.
Beta  juga ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sama kepada  semua lapisan masyarakat yang sentiasa bekerjasama dalam memberikan  sokongan padu kepada Kerajaan Beta, sama ada dalam menangani wabak  penyakit mahupun dalam mendokong agenda pembangunan negara.
Demikian  juga di kesempatan ini, Beta sukacita merakamkan penghargaan kepada  negara-negara sahabat dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa di atas  kerjasama dan bantuan yang dihulurkan. Kita akan terus memupuk dan  mengeratkan hubungan serta kerjasama dengan negara-negara sahabat,  khususnya dalam menangani isu dan cabaran serantau dan antarabangsa  pasca COVID-19 dalam pemulihan ekonomi seperti perdagangan digital,  kedayatahanan, perubahan iklim dan kesihatan am.
Selamat  Tahun Baru Masihi 2023 kepada seluruh rakyat dan penduduk di negara  ini, termasuk mereka yang berada di luar negara. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala akan melimpahkan rahmat-Nya berupa keteguhan iman, kesihatan, keamanan dan kemakmuran untuk semua. Amin.
Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah, Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 

Attachments