Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Titah

Manage PermissionsManage Permissions

Titah KDYMM Sempena Majlis Sambutan Hari Guru Ke-29 Negara Brunei Darussalam

TITAH
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI
AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN,
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SEMPENA
MAJLIS SAMBUTAN HARI GURU
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-29

PADA HARI ISNIN
23 MUHARRAM 1441 / 23 SEPTEMBER 2019

BERTEMPAT
DI PUSAT PERSIDANGAN ANTARABANGSA, BERAKAS
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillaahir Rahmaanir Raheem
Alhamdulillah Rabbil ‘Alameen, Wabihiee Nasta’eenu ‘Alaa Umuuriddunya Wadden, Wassalaatu’ Wassalaamu ‘Ala Asyarafil Mursaleen, Sayyidina Muhammaddin, Wa’alaa Aalihee Wasahbihee Ajma’een, Waba’du.

Beta bersyukur ke hadhrat Allah Subhanahu Wata’ala, kerana berpeluang hadir di Majlis Sambutan Hari Guru Kali Ke-29 pada pagi ini. Di kesempatan ini juga, Beta sukacita mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua warga guru di Negara Brunei Darussalam. 

“Pendidikan Berkualiti Teras Kecemerlangan Pelajar” adalah tema sambutan Hari Guru pada tahun ini. Pada hemat Beta, tema ini sangatlah bertenaga, dalam usaha kita untuk menjadikan Brunei Darussalam sebuah negara yang membangun sepenuhnya dengan menjadikan pendidikan berkualiti sebagai landasannya. 

Kita tidak dapat lari daripada cabaran-cabaran yang dibawa oleh arus globalisasi. Cabaran-cabaran ini boleh bertukar menjadi ancaman kepada budaya dan identiti bangsa. 

Semuanya itu adalah memerlukan, supaya kewaspadaan dan sistem pendidikan dikemaskan. Ini, termasuk juga, supaya peranan guru, sekali gus diperkasakan. 

Adapun kepentingan memperkasa peranan guru itu ialah, kerana manakala peranan itu layu atau lemah, maka hasilnya juga akan layu dan lemah. 

Oleh itu, guru perlulah sedar, bahawa peranannya adalah sangat diperlukan. Ibarat parang, perlu diasah untuk sebarang kegunaan. Jika tidak, maka ia akan berkarat dan tumpul. 

Kerana itu,  Beta turut gembira apabila Kementerian Pendidikan melalui Pelan Strategik Kementerian Pendidikan 2018-2022 sedang melaksanakan usaha transformasi sumber tenaga manusia, khususnya para guru supaya mempunyai kompetensi profesional, iaitu layak dan cekap menyempurnakan tugas dan tanggungjawab.

Sehubungan ini, Beta telahpun memperkenankan penaikan taraf Bahagian Perkembangan Sumber Tenaga Manusia di Kementerian Pendidikan menjadi Jabatan Pengurusan Pendidik.
 
Usaha transformasi ini sangat diperlukan, kerana ciri-ciri dalam bilik darjah di abad ke-21 ini menghendaki perubahan signifikan, baik dari pihak guru mahupun pihak penuntut atau pelajar. Sektor pendidikan perlu bertindak balas dengan cepat, sejajar dengan tanggungjawabnya untuk membangunkan generasi berwibawa dan berkemahiran. 

Beta menyeru kepada para guru, supaya tidak jemu-jemu menambahkan ilmu, kerana apabila ilmu bertambah di kalangan para guru, nescaya ia akan tumpah pula kepada anakdidik-anakdidik mereka. 

Di sinilah wajarnya konsep atau slogan “Belajar Sepanjang Hayat”, supaya dada-dada kita terus basah dengan ilmu, atau ilmu itu jangan ia kering di dalam lipatan-lipatan kertas sahaja.
 
Ilmu itu perlu terus hidup dan berkembang, tidak boleh diperam seperti kita memeram makanan. 

Di tangan siapakah terletaknya ilmu itu? Jawabnya ialah di tangan guru. Gurulah yang menentukan sama ada ilmu itu tersebar atau terperam. Kerana itu pangkat guru selaku orang berilmu adalah sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wata’ala. 

Akhirnya, Beta sekali lagi mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua warga guru di negara ini, semoga segala usaha mereka dalam mendidik anak bangsa akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wata’ala. 

Kepada para penerima Anugerah Hari Guru pula, Beta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan semoga penganugerahan ini akan menjadi pencetus semangat dan motivasi bagi seluruh warga guru.
Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah, Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Attachments