Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Titah

Manage PermissionsManage Permissions

Titah KDYMM Sempena Majlis Penganugerahan Ijazah Doktor Kehormat (Kepimpinan Islam) Sempena Istiadat Konvokesyen Universiti Teknologi Mara (UITM) KE-90 ​

TITAH 
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA 
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI 
AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN,
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SEMPENA 
MAJLIS PENGANUGERAHAN IJAZAH DOKTOR KEHORMAT 
(KEPIMPINAN ISLAM) SEMPENA ISTIADAT KONVOKESYEN 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM) KE-90

BERTEMPAT 
DI DEWAN AGUNG TUANKU CANSELOR (DATC), UITM, SHAH ALAM, 
SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA.

16 REJAB 1440 / 23 MAC 2019

Paduka Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Yang Di-Pertuan Agong,
As-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah, 
Canselor Universiti Teknologi MARA.

Yang Berbahagia Pro-Canselor-Pro-Censelor,

Yang Berbahagia Naib Canselor,

Yang Berbahagia Pengerusi Lembaga Pengarah-Pengarah,

Para Pimpinan dan Pengurusan Eksekutif-Eksekutif Universiti,

Ahli-Ahli Akademik,

Hadirian dan hadirat yang Beta hormati sekalian.

Terlebih dahulu, Beta merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Paduka Adinda Canselor dan ahli-ahli Lembaga Pengarah Universiti Teknologi MARA yang telah menganugerahkan Ijazah Kehormat kepada Beta.  Penganugerahan ini sudah setentunya menjadi kenangan indah lagi bernilai kepada Beta dan Negara Brunei Darussalam pada umumnya.

Beta difahamkan bahawa Universiti Teknologi MARA adalah universiti awam yang terbesar dari segi infrastruktur di Malaysia.  Dalam tempoh 63 tahun sejak Universiti ini ditubuhkan, bermula dari sebuah Pusat Latihan pada tahun 1956 sehingga ianya dinaiktarafkan kepada sebuah Universiti, ia telah mampu melahirkan para graduan yang telah sama-sama membantu Malaysia membangun sebagai sebuah negara makmur dan maju.

Hubungan Negara Brunei Darussalam dan Malaysia adalah amat istimewa.  Keakraban kedua buah negara dapat dilihat dari hubungan kerjasama di pelbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan.

Beta amat gembira dengan hubungan kedua negara sentiasa diperkukuhkan dengan kerjasama antara Universiti-universiti di Brunei Darussalam dan Universiti-universiti di Malaysia, termasuk Universiti Teknologi MARA.  Antara kerjasama tersebut ialah mobiliti pelajar di antara UiTM dengan universiti-universiti di Brunei Darussalam, termasuk penghantaran para pelajar UiTM untuk mengikuti latihan industri di Pusat Penyelidikan Halalan Thayyiban, UNISSA.

Beta juga difahamkan Universiti Teknologi MARA (UiTM) telah merintis kerjasama dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), dalam beberapa  bidang, termasuk Penganjuran Persidangan Antarabangsa Halal pada April akan datang.

Dalam perkara ini, Beta ingin melihat supaya hubungan baik melalui kerjasama di dalam bidang penyelidikan mahupun pertukaran pelajar antara institusi-institusi pengajian tinggi kita, akan dijalin lebih kukuh untuk memberikan impak yang besar kepada kedua-dua buah negara kita.  Negara Brunei Darussalam sendiri adalah sentiasa mengalu-alukan rakyat dan penduduk Malaysia untuk mengikuti pengajian mereka di institusi-institusi pengajian tinggi  di Negara Brunei Darussalam.

Ijazah Kehormat Kepimpinan Islam yang Beta terima pada hari ini adalah satu penghormatan besar, yang diharapkan dapat menjadi pemangkin kepada usaha kita mempertingkatkan lagi hubungan dua hala di antara kedua buah negara. Ia bukan sahaja satu penghormatan kepada Beta sendiri, malahan juga kepada seluruh rakyat dan penduduk di Negara Brunei Darussalam.

Paduka Adinda Yang Di-Pertuan Agong, sebagai bangsa yang dianggap tua, sejarah kita adalah sejarah besar. Mantelah lagi, pegangan kita juga adalah Ugama Islam, yang menjadikan sejarah itu bertambah penting lagi dan malah suci.

Kerana itu, wajar bagi kita menghormati diri dan menyayangi sejarah sendiri. Kerana tanpa sejarah, tidak ada apa-apa yang boleh dibanggakan. Sejarah adalah mahkota dan lidah bangsa.

Sekali lagi Beta amat menghargai dan berterima kasih atas penganugerahan ini.

Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah, Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Attachments